BR18 – er du klar til ændringerne?

BR18 – er du klar til ændringerne?

Det ny bygningsreglement i Danmark, træder i kraft 1. januar 2018. Bygningsreglementet bliver nu emneopdelt og energi- og indeklima-området er således anderledes beskrevet end i de tidligere bygningsreglement. Der vil være en overgangsperiode frem til sommeren 2018, hvor bygherren kan vælge om han vil følge det gl. eller det nye bygningsreglement.

I det følgende fremhæves og kommenteres det, som vi mener er de vigtigste regler og ændringer vedr. energi- og indeklima i bygninger i det ny bygningsreglement. Der åbnes for større fleksibilitet på mange områder, herunder eftervisning af indeklima, energiforbrug og dagslys.

Emne J: Energiforbrug
I §260 er der en opdateret tabel med mindstekrav til de enkelte bygningsdele, som kun kan fraviges på linjetab v. fundamenter, hvis det er en særlig høj bygning eller vanskelige jordforhold og uden at det giver problemer med fugt og kondens.
I §261 angives Eref-krav til vinduer, som populært sagt angiver krav til det netto-varmebidrag inkl. sol for vinduer. Kravet gælder alle bygninger.

Energiramme for boliger, kollegier, hoteller og lign.: 30 + 1000/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal
Energiramme for andre bygninger: 41 + 1000/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal
Som noget nyt kan VE fra fælles VE-anlæg tilknyttet bebyggelsen indregnes i energirammen, op til 25 kWh/m2 i den enkelte bygning.

Renoveringsklasser
I §289 introduceres renoveringsklasser for eksisterende byggeri. Energibehov skal reduceres mindst 30 kWh/m2 pr. år, der skal være VE i den samlede energiforsyning til bygningen og krav til indeklima skal være overholdt svarende til §§405-407, 409-10 og 480-491 for bygninger som skal overholde renoveringsklasse 1.

Renoveringsklasse 1 – boliger, hoteller m.v.:
Energiramme: 52,5 + 1.650/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal

Renoveringsklasse 2 – boliger, hoteller m.v.:
Energiramme: 110 + 3.200/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal

Renoveringsklasse 1 – Kontorer, skoler m.v.:
Energiramme: 71,3 + 1.650/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal

Renoveringsklasse 2 – Kontorer, skoler m.v.:
Energiramme: 135 + 3200/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal

Bygningsklasse 2020
I kapitel 29 beskrives en ny frivillig lavenergiklasse Bygningsklasse 2020 med følgende krav:

Boliger, hoteller mv.: 20 kWh/m2 pr. år
Andre bygninger: 25 kWh/m2 pr. år.

Evt. tillæg for højt belysningsniveau, ventilation, brugsvand, benyttelsestid mv. beregnes iht. SBi 213.

Som en del af klassificeringen må det dimensionerende varmetab ikke overstige 3,7 W/m2 klimaskærm, 4,7 W/2 v. 2 etager og 5,7 v. 3 etager eller mere, §518.

Dertil kommer en stribe skærpede krav til Eref, tæthed osv. §§520-527. Interessant er her det skærpede krav til dagslys i arbejdsrum og i opholdsrum til institutioner, hvor glasarealet skal være mindst 15% af gulvareal hvis rudens lystransmittans er større end 0,75, og glasarealet skal tilsvarende forøges hvis lystransmittansen er mindre.

Emne Q : Lys og udsyn

Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal, korrigeret for evt. skyggende omgivelser. Alternativt eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne.
For beboelsesrum er det relevante gulvareal lig det indvendige gulvareal.
For arbejdsrum mv. er det relevante gulvareal det areal, hvor der placeres arbejdspladser.
Såfremt det kan dokumenteres, at rummene er tilstrækkeligt belyste, kan andre beregningsmetoder benyttes som dokumentation.

Disse bestemmelser er nye og giver langt flere muligheder for at kunne arbejde kreativt med udnyttelse af dagslys i byggeriet, hvor detaljerede simuleringsværktøjer kan bidrage til at optimere og dokumentere dagslysforholdende i. (et området hvor henrik•innovation råder over nogle af de mest avancerede simuleringsværktøjer). Se mere under henrik-innovation ydelser

Emne R : Termisk indeklima

Alle beregninger udføres med vejrdata DRY 2013, for kalenderåret 2010, men der ud over er der ikke angivet reference til DS474 eller lign. standarder for termisk indeklima. Der kommer senere en vejledningstekst hvori angives måder det termiske indeklima kan beskrives eftervises på, men det er op til bygherren at definere. BR18 indeholder således heller ikke såkaldt “strafkøling” for boliger med potentiel risiko for overophedning, så her skal rådgiverne være præcise ift. de krav og ønsker der dimensioneres for.

Emne U: Ventilation

Boliger skal have en konstant udelufttilførsel på min. 0,30 l/s pr. m2. opvarmet etageareal jf. §480.
Ved en loftshøjde på 2,5 meter giver dette et luftskifte svarende til 0,43 gange i timen og lavere ved en større rumhøjde, hvilket betyder at højloftede rum ikke længere “straffes” med højere krav til udelufttilførsel end lavloftede rum. Desuden åbnes der for, at der uden for opvarmnings-sæsonen kan anvendes naturlig ventilation i etageejendomme, så længe der er udsugning fra bade- og wc-rum og emhætte kan aktiveres.

I daginstitutioner skal der tilføres min. tilføres udeluft på 3,0 l/s pr. barn + 5,0 l/s pr. voksen + 0,35 l/s pr. m2 etageareal.
I undervisningsrum skal der tilføres min. tilføres udeluft på 5,0 l/s pr. person + 0,35 l/s pr. m2 etageareal.

For begge typer skal det sikres, at CO2 ikke overstiger 1.000ppm for de dimensionerende forhold.

Links

Det nye bygningsreglement i hele sin ordlyd kan hentes her: BR18

Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Leave a Comment